Psykiatri och beroende

Remissvägar

PSYKIATRI  
Allmän psykiatri

Psykiatricentrum Södertälje sjukhus:
- Vårdgrannetelefon KOM teamet
- Vårdgrannetelefon  Neuropsyk, äldrepsyk, mottagning unga vuxna, psykosenheten 
Överenskommelse Primärvård-Psykiatri Södertälje

Habilitering Habilitering för barn och vuxna i Södertälje
Mottagning för unga vuxnaa
17- 22 år. Vid behov av psykiatrisk och/eller social hjälp. 08-5502 49 01 i Salem-Nykvarn-Södertälje. Röstbrevlåda finns för meddelanden under övrig tid som snarast handlägges av handläggare. Vårdgrannenummer mottagning för unga vuxna
Neuropsykiatri
Psykiatricentrum Södertälje, SLSO 
Vårdgrannetelefon: Neuropsykiatriska enheten  
Internetpsykiatri

Behandling på internet baserad på KBT. Remiss går att skicka, men är inte nödvändigt. (Karolinska sjukhuset Hudinge)

KBT

KBT-kliniken We Mind. Behandling av ångest, depression och sömnproblem. Legitimerade KBT-psykologer.
Ina Björnson, Tveta Rehab. e-remiss i TakeCare:Rehab>SjukgymnastikPrimärvårdKonsultation>HovsjöRehab 

Kvinnojouren Kvinnojouren Södertälje: Rådgivning, stödsamtal, kontakt med myndigheter, förmedling av skyddat boende
Smärta och utmattningssyndrom Remissalternativ för rehabilitering
WONSA Mottagning för patienter utsatta för sexuella övergrepp
Ångestenheten
Mottagning för vuxna: utredning, behandling, KBT, anhörigutbildning. (KS Solna)
Äldrepsykiatri

Äldrepsykiatriska enheten Psykiatricentrum Södertälje

BPSD Konsulteamet för patienter med Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens 08-12348700

Ätstörningar

Capio Anorexicentrum Löwenströmska
Mottagning för unga vuxna, psykiatriska enheten STS: (från 16 år) Om ätstörning utgör del av annan psykiatrisk problematik. Tfn 55024901.  Storgatan 1, 152 86 Södertälje.
BUP Södertälje (till och med  15 år)  08-51453000
- Serafen: (barn) 6724400vxl, enhetschef 6724410

BEROENDE Remissindikationer: Abstinens med risk för komplikationer, täta återfall, blandmissbruk, samtidig psykisk sjukdom, grav personlighetsstörning, grav social instabilitet, hotande eller utagerande beteende, graviditet, "Brythjälp" då patienten trots flera försök i öppenvård inte förmått bryta missbruket. Gör  före remittering:  AUDITresp DUDIT (Tolkningsmall DUDIT). Ange om Antabus och/eller sugdämpande medicin är provat/otillräckligt. Info om socialtjänstens missbruksgrupp är kontaktad. 
Beroendecentrum Avgiftning och behandling av vuxna >18 år med missbruk/beroende av alkohol, narkotika o/e läkemedel, spelmissbruk.

Vårdprogram och PM

Psykisk ohälsa Vårdprogram och handläggningsrutiner för primärvården i Storstockholm (VISS.nu)
Utvidgat VISS  www.viss.sll.se med telefonkonsulter mm kan nås av de som har koppling till sll.net (vilket de flesta har)
Alkoholbehandling

Riddargatan 1: Introduktion av 15 metoden vid riskbruk av alkohol
Manualer och självhjälpsmaterial AUDIT mfl

Alkoholmängd  Beräkning av veckokonsumtion av alkohol

LVM intyg Läkarintyg enligt lagen om vård av missbrukare
Psykiatristöd Sammanställning av regionala vårdprogram inom vuxenpsykiatri (SLL)
Självskattning 
HAD
FORMULÄR för självskattning vid Ångest och Depression. Tolkningsmall
Självskattning KEDS FORMULÄR för självskattning vid utmattningsdepression (KS). Tolkningsmall: > 18 p risk för utmattning. 
Självskattning MADRS FORMULÄR för självskattning vid depression MADRS. 
Tolkningsmall (för värdering av utveckling, inte diagnos)
Självskattning PHQ-9 FORMULÄR för skattning vid depression PHQ-9. 
Tolkningsmall (för värdering av utveckling, inte diagnos)
Vårdintyg

Att skriva vårdintyg. Kortfattat PM (Nykvarns vårdcentral)

Vårdintyg Blankett enl LPT (Socialstyrelsen) 

Fax för begäran om polishandräckning finns i Take Care

Patientinformation

Internetpsykiatri Patientinformation om internetpsykiatri
Sömnråd
PATIENTRÅD för bättre sömn utan läkemedel

Til toppen af siden