Persondatapolitik for Aleris-Hamlet

Her kan du læse Aleris-Hamlets persondatapolitik

Aleris-Hamlet Danmark respekterer den enkeltes ret til at få sine data behandlet på lovlig vis, og vores databehandling vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og  følge vores vision om at levere ydelser af den højeste kvalitet.

Dataansvarlig

Aleris-Hamlet Danmark er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger og omfatter følgende virksomheder:

 • Aleris-Hamlet Hospitaler A/S (CVR-nr. 71017516)
 • Aleris-Hamlet Ringsted (CVR-nr. 25317181)
 • In-Lab Medico CVR-nr. 12505280
 • Aleris Netværk CVR-nr. 32159567

Vi behandler følgende data

Når du er patient hos Aleris-Hamlet Hospitaler

Formål med behandlingen af dine persondata er at kunne yde dig den bedst mulige behandling. Dine persondata behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til "Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler". Fotodokumentation i forbindelse med kosmetisk behandling / operation foretages jf. "Bekendtgørelse om kosmetisk behandling".

Ansatte på Aleris-Hamlet Hospitaler har tavshedspligt. Det betyder, at de som udgangspunkt ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred uden dit samtykke. Et samtykke til at udveksle oplysninger er tilknyttet dit aktuelle behandlingsforløb. Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb. Oplysninger må kun indhentes / videregives i det omfang, det er nødvendigt. Personalet vil derfor altid vurdere relevansen af oplysninger, der videregives.

Når du bruger vores hospitaler, indsamler vi følgende personoplysninger:

 1. Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre
 2. CPR-nummer
 3. Følsomme oplysninger:
 • Helbredsoplysninger 
 • Før- og efterbilleder i forbindelse med kosmetisk behandling
 • Eventuelt etniske eller religiøse oplysninger
 • Sociale forhold (fx ved behov for hjemmepleje eller kommunal genoptræning)

Vi kan udveksle dine personoplysninger med:

 • Forsikringsselskaber, hvis behandlingen betales af disse
 • Praktiserende læge eller speciallæge
 • Offentlige sygehuse
 • Andre sundhedspersoner, eksempelvis privathospitaler, fysioterapeuter, kommuner
 • Regioner i forbindelse med fakturering, hvis din undersøgelse eller behandling hos Aleris-Hamlet er betalt af det offentlige

Hvem kan Aleris-Hamlet automatisk indhente og videregive oplysninger til uden dit samtykke?

Sundhedspersonale og administrativt personale internt på Aleris-Hamlet har adgang til dine person- og helbredsoplysninger i det omfang, de deltager i din behandling eller bidrager til dokumentation og fakturering af dit behandlingsforløb.

Der kan være behov for at indhente relevante helbredsoplysninger forud for dit besøg på Aleris-Hamlet, eksempelvis kopi af tidligere journal eller rekvirering af røntgen- eller skanningsbilleder. Dette kan gøres uden dit samtykke, jf. Sundhedslovens §9. Du kan dog til enhver tid frabede dig dette ved at kontakte Aleris-Hamlet Hospitaler.

Der kan være tilfælde, hvor Aleris-Hamlet for at sikre et vellykket og sammenhængende forløb videregiver dine helbredsoplysninger uden dit samtykke, såfremt du overflyttes til videre behandling på et offentligt sygehus.

Der sendes automatisk kopi af din journal til din egen læge efter ambulant besøg eller operation på Aleris-Hamlet Hospitaler. Hvis du ikke ønsker dette, skal du oplyse dette til Aleris-Hamlet Hospitaler.

Såfremt regionen betaler for din undersøgelse eller behandling, vil der blive sendt en kopi af din journal til den henvisende sygehusafdeling. Desuden sendes information om aktuelle forløb i form af diagnosekoder og udførte undersøgelser eller operationer til regionskontoret i forbindelse med fakturering til regionen.

Er der konkrete oplysninger, du ikke ønsker videregivet, eller er der sundhedspersoner eller myndigheder, du ikke ønsker informeret, beder vi dig fortælle os det.

Sundhedsloven pålægger hospitalet at indberette oplysninger om behandlede patienter til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister (LPR), jf. "Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker" samt til lovpligtige kliniske databaser, jf. "Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen".

Oplysningerne bliver aldrig overført til tredjelande (uden for EU).

Værd at vide

Et samtykke til at udveksle oplysninger til brug for andet end behandling gælder højest i 1 år. Du kan altid helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke. Det gør du ved at kontakte Aleris-Hamlets personale.

Adgang til patientjournalen

Det fremgår af sundhedslovens § 42a, stk. 1, at læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, radiografer og ambulancebehandlere med særlig kompetence ubegrænset kan indhente de elektroniske helbredsoplysninger, øvrige oplysninger om rent private forhold samt andre fortrolige oplysninger, der er nødvendige og relevante i forbindelse med en patientbehandling. Med hensyn til personale med sekretærfunktioner kan det oplyses, at de ikke er sundhedspersoner i lovens forstand.

Ifølge sundhedslovens § 42a, stk. 10, kan en sundhedsperson under dennes ansvar lade sekretærer yde teknisk bistand til opslag i oplysninger, som den pågældende sundhedsperson selv har adgang. Personale med sekretærfunktioner kan således både skrive og slå op i elektroniske systemer, der indeholder helbredsoplysninger m.v.

I henhold til sundhedslovens § 42a, stk. 4, skal hospitalsledelsen eller afdelingsledelsen offentliggøre, hvis de giver tilladelse til, at andre sundhedspersoner får samme adgang til at indhente elektroniske patientoplysninger.

På denne baggrund offentliggøres det hermed, at hospitalsledelsen for Aleris-Hamlet Hospitaler har besluttet at give tilladelse til, at følgende sundhedspersoner i hele hospitalsenheden får samme udvidede adgang som sundhedspersonerne nævnt i sundhedslovens § 42a, stk. 1, til elektronisk at indhente alle de oplysninger, der er nødvendige/relevante om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til brug for den aktuelle behandling:

 • Diætister
 • Psykologer
 • Fysioterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Laboranter

Vi kan udveksle dine personoplysninger med

 • Praktiserende læge, hvis behandlingen sker på baggrund af en henvisning
 • Hospitaler/Regioner, såfremt behandlingen sker på baggrund af en henvisning

Oplysningerne bliver aldrig overført til tredjelande (uden for EU).

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til andre uden dit samtykke.

Når du besøger vores hjemmesider, Facebook eller Instagram

Når du bruger vores hjemmeside, placerer vi cookies. Se cookiepolitik her 

Ofelia klub

Er du medlem af Ofelia klub, behandler vi følgende personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, køn, forbrugshistorik, præferencer og klikaktivitet

Vi gemmer dine profiloplysninger samt forbrugshistorik, ligesom vi gemmer information om dine præferencer med henblik på at kunne målrette relevant markedsføring over for dig. Disse opbevares i henhold til EU-Persondatabeskyttelsesforordningen.

Vi registrerer også din klikaktivitet, når du modtager Ofelia Klubs nyhedsbreve og færdes på Ofeliaklub.dk. Disse oplysninger bruger vi til at målrette vores kommunikation med dig, så du modtager relevante tilbud og nyheder, der harmonerer med dig og dine interesser. Dine oplysninger videregives ikke uden dit samtykke til virksomheder eller personer uden for Ofelia klub.

Hvis du søger job hos Aleris-Hamlet Hospitaler

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre
 • CV og ansøgning
 • CPR-nummer
 • Evt. foto
 • Oplysninger om evt. straffeforhold

Formål med behandlingen er at tilbyde en smidig ansættelsesprocedure, hvor datasikkerhed er i højsædet. Ansøgninger slettes senest 6 måneder efter endt rekrutteringsforløb. Du kan dog kontakte os, såfremt du ønsker dine personoplysninger slettet før. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

Hvis du er ansat hos Aleris-Hamlet Hospitaler

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger, job titel, uddannelse mv.)
 • Oplysninger fra dit CV og dine MUS samtaler
 • Dit CPR-nummer
 • Oplysninger om bestemte medarbejderydelser, såsom oplysninger om lønforhold, pensionsforhold mv.
 • Evt. følsomme oplysninger/oplysninger om rent private forhold
 • Oplysninger om straffeforhold

Jf. Databeskyttelsesloven §12.

Aleris-Hamlet kan videregive de relevante stamoplysninger vedrørende ansættelsesforholdet til koncernforbundne selskaber inden for eller uden for EU til brug for ovenstående formål. Visse jurisdiktioner har ikke samme beskyttelse af personoplysninger som i lande inden for EU/EØS. Ved overførsel af dine oplysninger til sådanne jurisdiktioner vil Aleris-Hamlet sikre, at overførslen overholder gældende lovkrav, og at der ydes et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine oplysninger.

Aleris-Hamlet kan endvidere videregive de relevante oplysninger vedrørende ansættelsesforholdet, hvis det anses for nødvendigt i forbindelse med Aleris-Hamlets afgivelse af tilbud på arbejde, der skal udføres for tredjemand. Oplysningerne kan også videregives til tredjemand i forbindelse med tredjemands investering i eller køb og salg af Aleris-Hamlet eller en del heraf.

Ved videregivelse af oplysninger vil modtageren af oplysningerne blive pålagt fortrolighed vedrørende disse.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Klik her for at udfylde anmodning om sletning af persondata.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, kan du til enhver tid helt eller delvist trække dette samtykke tilbage. 

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller behov for uddybelse af dine rettigheder, kan du kontakte os:

Aleris Danmark
Gyngemose Parkvej 66
2860 Søborg
Mail: persondata@aleris-hamlet.dk.

Kontaktoplysninger på DPO

Advokatfirmaet Plesner, Michael Hopp
E-mail: dpo@aleris-hamlet.dk

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger. Vi kontrollerer dette via logning og tilsyn. For at undgå datatab, gennemfører vi løbende backup. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering, når vi sender data ud af vores netværk.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Frister for sletning og opbevaring af persondata

Alle patientoplysninger, som vi journaliserer i Aleris-Hamlet, bliver opbevaret i henhold til "Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler". Jf. Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) §3, stk. 3.1 må patientjournaler ikke slettes. Aleris-Hamlet skal til enhver tid kunne fremfinde dokumentation for udført undersøgelse og behandling i tilfælde af patientklagesager.

Vi opbevarer relevante personoplysninger i 5 år plus indeværende år, jf. "Bogføringsloven".

Alle andre personoplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for det formål de blev indsamlet til.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Du kan også kontakte os på persondata@aleris-hamlet.dk

 

Senest opdateret d. 12. september 2018

Til toppen af siden