Privatlivspolitik for Aleris Omsorg

Her kan du læse Aleris Omsorgs persondatapolitik

Aleris Omsorg respekterer den enkeltes ret til at få sine personoplysninger behandlet lovligt og transparent. Vores behandling af dine personoplysninger vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og følge vores vision om at levere ydelser af den højeste kvalitet.

Dataansvarlig

Aleris Omsorg er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og dækker over følgende virksomheder:

 • Aleris Omsorg A/S, CVR-nr. 19 17 68 78, Gyngemose Parkvej 66, 2860 Søborg.
 • Aleris Netværk ApS, CVR-nr. 32 15 95 67, Gyngemose Parkvej 66, 2860 Søborg.

Aleris Omsorg kan kontaktes på persondata@aleris-hamlet.dk .

Databeskyttelsesrådgiver 

Aleris Omsorg har udpeget advokat Michael Hopp fra Plesner Advokatpartnerselskab som ekstern databeskyttelsesrådgiver.

Aleris Omsorgs databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo@aleris-hamlet.dk

Behandling af dine personoplysninger

Aleris Omsorg behandler dine personoplysninger til brug for følgende formål:

a. Når du som borger benytter vores omsorgstilbud i Aleris Omsorg

Når du som borger modtager ydelser fra Aleris Omsorg, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Dine kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail og telefonnumre.
  • Oplysninger om dine sociale forhold.
  • CPR-nummer.
  • Følsomme personoplysninger:
   • Helbredsoplysninger.
   • Oplysninger om etnicitet (til brug for tolkebistand).

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere de for dig relevante ydelser, der udgør en integreret del af Aleris Omsorgs omsorgstilbud.

I de tilfælde hvor vi ikke modtager personoplysninger direkte fra dig, modtager vi dine personoplysninger fra:

 • Offentlige myndigheder, såsom kommuner, regioner, socialmyndigheder og hospitaler.
 • Samarbejdspartnere til de ovennævnte offentlige myndigheder.
 • Din praktiserende læge.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af:

 • Persondataforordningens art. 6.1.e. (udførelse af en opgave i samfundet interesse) og art. 9.2.f. (for at et retskrav kan fastlægges, gældes gældende eller forsvares) (begge bestemmelser som følge af og i overensstemmelse med sundhedsloven og serviceloven).
 • Persondataforordningens art. 6.1.c. (for at overholde vores retlige forpligtelser, fx bogføringsloven).
 • Persondataforordningens art. 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere (tredjeparter):

 • Din praktiserende læge, hvis dit behandlingsforløb hos os sker på baggrund af en henvisning fra denne.
 • Hospitaler/regioner, hvis dit behandlingsforløb hos os sker på baggrund af en henvisning derfra.
 • Kommuner/kommunale samarbejdspartnere, hvis dit behandlingsforløb hos Aleris Omsorg foretages efter aftale med en kommune.
 • Vores samarbejdspartnere (fx systemleverandører).

Vi vil opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med Aleris Omsorgs omsorgstilbud, er vi underlagt journalpligt, jf. journalføringsbekendtgørelsen, hvorfor dine personoplysninger opbevares i overensstemmelse hermed. Derudover kan der også være behov for, at vi opbevarer personoplysninger som følge af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, i hvilken forbindelse Aleris Omsorg generelt vil opbevare dine personoplysninger, så længe det vurderes at være nødvendigt for, at Aleris Omsorg kan fremfinde dokumentation for udført undersøgelse og behandling.

Vi opbevarer ligeledes visse personoplysninger i op til 5 år + indeværende regnskabsår som følge af bogføringsloven.

b. Når du søger om et job hos Aleris Omsorg

Når du søger om et job hos Aleris Omsorg, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Dine kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail og telefonnumre.
  • Dit CV og din ansøgning (samt personoplysninger indeholdt heri som fx et billede af dig, uddannelsesoplysninger, oplysninger om tidligere jobs, referencer m.v.).
 • CPR-nummer.
 • Oplysninger om evt. straffedomme og lovovertrædelser.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på eventuelt at kunne tilbyde dig et job hos Aleris Omsorg.

I de tilfælde hvor vi ikke modtager personoplysninger direkte fra dig, modtager vi dine personoplysninger fra:

 • Tidligere arbejdsgivere.
 • Offentlige myndigheder.
 • Vores koncernforbundne selskaber.
 • Vores samarbejdspartnere (fx systemleverandører).

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af:

 • Persondataforordningens art. 6.1.b. (af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt).
 • Persondataforordningens art. 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.
 • Persondataforordningens art. 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter udover vores samarbejdspartnere (fx systemleverandører).

Vi vil opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe ansøgningsprocessen pågår samt i 6 måneder herefter (i overensstemmelse med Datatilsynets vejledende retningslinjer). Du kan til enhver tid kontakte os, såfremt du ønsker dine personoplysninger slettet før.

c. Når du er ansat hos Aleris Omsorg

Når du er ansat hos Aleris Omsorg, behandler vi dine personoplysninger til brug for vores generelle personaleadministration. Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Dine kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail og telefonnumre.
  • Dit CV og din ansøgning (samt personoplysninger indeholdt heri som fx et billede af dig, uddannelsesoplysninger, oplysninger om tidligere jobs, referencer m.v.).
  • Oplysninger om dine familiære forhold.
  • Oplysninger fra dine MUS-samtaler.
  • Oplysninger om lønforhold, skattemæssige forhold (skattenummer), pensionsforhold og andre medarbejderydelser.
  • Øvrige personoplysninger relateret til dit job.
  • Yderligere kategorier af personoplysninger, der er relevante for vores administration af dit ansættelsesforhold, såsom fødselsdato, alder, nationalitet m.v.
 • CPR-nummer.
 • Følsomme personoplysninger:
  • Helbredsoplysninger.
 • Oplysninger om evt. straffedomme og lovovertrædelser.

I de tilfælde hvor vi ikke modtager personoplysninger direkte fra dig, modtager vi dine personoplysninger fra:

 • Offentlige myndigheder.
 • Tidligere arbejdsgivere.
 • Vores koncernforbundne selskaber.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af:

 • Persondataforordningens art. 6.1.a. (samtykke).
 • Persondataforordningens art. 6.1.b. (af hensyn til opfyldelse af en kontrakt).
 • Persondataforordningens art. 6.1.c. (for at overholde vores retlige forpligtelser, fx bogføringsloven).
 • Persondataforordningens art. 6.1.f. (for at forfølge vores legitime interesse i at udøve effektiv personaleadministration, når behandling af personoplysninger i denne forbindelse ikke kan henhøre under art. 6.1.b. (som nævnt ovenfor)).
 • Persondataforordningens art. 9.2.a. (udtrykkeligt samtykke).
 • Persondataforordningens art. 9.2.b. (for at overholde vores arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser).
 • Persondataforordningens art. 9.2.f. (for at et retskrav kan fastlægges, gældes gældende eller forsvares).
 • Persondataforordningens art. 9.2.g. (nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes national ret).
 • Persondataforordningens art. 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.
 • Persondataforordningens art. 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere (tredjeparter):

 • Offentlige myndigheder.
 • Vores koncernforbundne selskaber.
 • Vores samarbejdspartnere (fx systemleverandører).

Vi vil opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Generelt vil personoplysninger blive slettet efter 5 år regnet fra din fratrædelsesdato (for visse personoplysninger 5 år + løbende regnskabsår som følge af bogføringsloven), medmindre der er specielle grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

d. Når du besøger vores hjemmesider

Når du besøger vores hjemmesider, placerer vi cookies. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Videregivelse af dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS

Hos Aleris Omsorg videregiver vi ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Klik her for at udfylde anmodning om sletning af personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på persondata@aleris-hamlet.dk .

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger. Vi kontrollerer dette via logning og tilsyn. For at undgå datatab, gennemfører vi løbende backup. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering, når vi sender data ud af vores netværk.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Senest opdateret: 4. september 2018

Til toppen af siden