Personfølsomme oplysninger

Personfølsomme data opbevares sikkert, og alle ansatte på hospitalet har tavshedspligt om din sygdom og personlige forhold. Personalets tavshedspligt gælder også, hvis man ikke længere er ansat på hospitalet.

Opbevaring af personfølsomme data

Vi behandler personfølsomme data i henhold til Persondatalovens §41 stk. 3. Oplysningerne lagres i et sikkert datacenter i Danmark. Der er oprettet databehandleraftale med både EPJ leverandør samt datacenter leverandør, ligesom der er oprettet fortegnelse af EPJ system hos Datatilsynet

Videregivelse af helbredsoplysninger

Personalet videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt for din behandling, fx hvis du skal overflyttes til en anden afdeling eller et andet hospital - eller til en person uden for hospitalet, hvis denne skal følge op på behandlingen. Fx sender hospitalet normalt et udskrivningsbrev med et resumé af dit behandlingsforløb til din praktiserende læge.

Hvis du ikke ønsker, at hospitalet videregiver oplysninger om dig til andre sundhedspersoner eller myndigheder, beder vi dig give personalet besked om det hurtigst muligt.

I afsnittet "Sundhedspersoners mulighed for at læse elektroniske helbredsoplysninger om dig" kan du se hvilke sundhedspersoner, der kan læse elektroniske oplysninger om dig af hensyn til din behandling. Du kan frabede dig, at hospitalets sundhedspersoner henter elektroniske oplysninger om dig. I så fald beder vi dig give besked til personalet hurtigst muligt.

Sundhedsloven pålægger hospitalet at indberette oplysninger om behandlede patienter til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister (LPR).

Sundhedspersoners mulighed for at læse helbredsoplysninger om dig

Ifølge Sundhedslovens §42a har visse sundhedspersoner en udvidet adgang til at indhente elektroniske helbredsoplysninger, øvrige oplysninger om rent private forhold samt andre fortrolige oplysninger i forbindelse med din behandling. Nedenfor kan du læse, hvilke sundhedspersoner på Aleris-Hamlets hospitaler, der har fået tilladelse til en udvidet adgang.

Som patient kan du frabede dig, at en sundhedsperson indhenter elektroniske helbredsoplysninger om dig. I så fald beder vi dig venligst give besked til personalet hurtigst muligt. Personalet vil herefter informere dig om, hvilke konsekvenser det evt. kan få for behandlingen, hvis du gør brug af denne mulighed.

Det fremgår af sundhedslovens § 42a, stk. 1, at læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, radiografer og ambulancebehandlere med særlig kompetence ubegrænset kan indhente de elektroniske helbredsoplysninger, øvrige oplysninger om rent private forhold samt andre fortrolige oplysninger, der er nødvendige og relevante i forbindelse med en patientbehandling.

Andre sundhedspersoner end de nævnte i § 42a, stk.1, kan i forbindelse med en behandling af en patient kun indhente oplysninger fra egen afdeling samt fra en aktuel behandling, dvs. de må som udgangspunkt ikke indhente historiske oplysninger samt oplysninger på tværs af afdelinger.

Med hensyn til personale med sekretærfunktioner kan det oplyses, at de ikke er sundhedspersoner i lovens forstand. Ifølge sundhedslovens § 42a, stk. 9, kan en sundhedsperson under dennes ansvar lade medhjælpere yde teknisk bistand til opslag i oplysninger, som den pågældende sundhedsperson selv har adgang. Personale med sekretærfunktioner kan således både skrive og slå op i elektroniske systemer, der indeholder helbredsoplysninger m.v.

I henhold til sundhedslovens § 42a, stk. 4, skal hospitalsledelsen eller afdelingsledelsen offentliggøre, hvis de giver tilladelse til, at andre sundhedspersoner får samme adgang til at indhente elektroniske patientoplysninger i forbindelse med en behandling som læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, radiografer, og ambulancebehandlere med særlig kompetence.

På denne baggrund offentliggøres det hermed, at hospitalsledelsen for Aleris-Hamlet Hospitaler har besluttet den 5. februar 2014 at give tilladelse til, at følgende sundhedspersoner i hele hospitalsenheden får samme udvidede adgang som sundhedspersonerne nævnt i sundhedslovens § 42a, stk. 1, til elektronisk at indhente alle de oplysninger, der er nødvendige/relevante om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til brug for den aktuelle behandling:

  • Diætister
  • Psykologer
  • Fysioterapeuter
  • Kiropraktorer
  • Laboranter

Begrundelsen for tilladelsen er, at de ovenstående sundhedspersoner har behov for en udvidet adgang til elektronisk at indhente helbredsoplysninger, øvrige oplysninger om rent private forhold samt andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienter.

Til toppen af siden